STRATEGIN
FÖR
VÄSTKUSTEN
2019–2023

Vision: Västkustens universitetssjukhus

 • Med Västkustens universitetssjukhus avser man enhetliga, högklassiga och offentliga specialistsjukvårdstjänster som bygger på de bästa, aktuella och evidensbaserade vårdrutinerna samt fortlöpande kvalitetsuppföljning och ömsesidig utvecklingsverksamhet
 • Det är ett virtuellt uttryck för det långsiktiga samarbete som de tre sjukvårdsdistrikten bedrivit där man inte utesluter möjligheten av en framtida gemensam organisation
 • Västkustens universitetssjukhus innebär att undervisning och forskning har en stark ställning och närvaro på samtliga tre centralsjukhus
 • Vi delar på våra resurser och styrkor i samarbete och bemöter hot och svagheter tillsammans

Våra centrala styrkor

 • I samtliga sjukvårdsdistrikt är man i kunnig i kvalitetsarbete. Tack vare det kan vi stärka den kundorienterade verksamheten, patientsäkerheten och främjandet av bra vårdrutiner.
 • Vi har redan ett gemensamt cancercenter och specialiteterna bedriver samarbete.
 • Ett bra varumärke bygger på bra tjänster och en förmåga att konkurrera om kompetent personal. Den egna verksamhetens dragningskraft är ett sätt att behärska kostnaderna.
 • Sjukhusets universitetspräglade natur är en stark attraktionsfaktor.
 • Vi har ett gemensamt universitet. Läkarnas grund- och specialiseringsutbildning understöds i hela området. Vi samarbetar med andra högskolor.
 • Vi kan allt oftare tillhandahålla tjänster oberoende av det fysiska läget. Invånarna i området har en god beredskap att använda sig av digitala tjänster. Vi har en gemensam aktör som tillhandahåller ICT-tjänster.

Våra strategiska insatsområden

Högklassiga och åtkomliga tjänster görs kundorienterade och enhetliga
Utvecklande av konkurrenskraften och attraktiviteten
Samarbete kring digitala tjänster
Utbildnings- och forsknings-samarbete

Åtgärdsrekommendationer: befolkningen

 • Vi ser till att servicen är täckande och verkningsfull på befolkningsnivå. Vi följer upp kvaliteten, tillgången och verkningsfullheten i servicen.
 • Vi satsar alltjämt på utvecklandet av kvalitet och patientsäkerhet.
 • Vi bygger upp e-tjänster med gemensamma metoder och spelregler. Vi tillhandahåller distanskonsultationer och distansutbildning mellan sjukhusen, erbjuder patienterna distansmottagningar och möjligheter till elektronisk kommunikation och tidsbeställning
 • Vi lanserar en digital kundhanledning genom att dra nytta av gemensamma digitala serviceplattformar. Vi informera befolkningen i vårt område om våra tjänster.

Åtgärdsrekommendationer: personalen

Vi kartlägger expertbrister och utbildningsbehov med framförhållning i samråd. Vi samordnar specialistutbildningen på Västkusten samt skapar nödvändiga och ändamålsenliga utbildningskanaler. Vi sörjer för tillgången på svenskspråkig personal.

Vi ger undervisning  och forskning en stark ställning på samtliga sjukhus, så att den utgör en kärnprocess. Vi lyfter externt fram oss som en kumpan till universitetssjukhuset genom gemensamma tjänster och sakkunniga.

Åtgärdsrekommendationer: utvecklingsverksamhet

Vi väljer gemensamma utvecklingsmål och utvecklar verksamhetsmodellerna för att få dem enhetliga. Vi stärker ledning genom information, kunskapsunderlag, analytik och rapportering.

Vi bygger upp e-tjänster med gemensamma metoder och spelregler. Vi tillhandahåller distanskonsultationer och distansutbildning mellan sjukhusen, erbjuder patienterna distansmottagningar och möjligheter till elektronisk kommunikation och tidsbeställning.

Vi utreder alternativa affärsverksamhetsmodeller i anslutning till utvecklandet av konkurrenskraften.

Våra centrala risker

 • För att trygga verkningsfullheten i vården är det av central vikt att se till att specialistvården är säker och håller god klass. Det här förutsätter en kompetent personal och gott ledarskap
 • Bristen på specialister hämmar tillgången till tjänster, likvärdighet och en optimal organisering av tjänster. Det råder en brist på även andra yrkesutbildade personer.
 • De långa avstånden i regionen hämmar rörligheten bland patienter och yrkesutbildade personer samt servicetillgången. Investeringar i digitalisering skapar nya kostnader – vilket skapar ett behov av att göra saker förnuftigt tillsammans.
 • Om patientströmmarna går annanstans kan det här leda till att den kritiska patientmängden underskrids. I och med det täta sjukhusnätverket är det lättare att ty sig till valfrihet som överskrider även landskapsgränser